Τα Νέα μας

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
  28/11/2019

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank A.E.» (στο εξής: η «Τράπεζα») που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 28ης Νοεμβρίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική

περισσότερα

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
  09/08/2019

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής: η «Τράπεζα») που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Αυγούστου 2019, καλούνται...

περισσότερα

ATM-Προμήθεια Άμεσης Πρόσβασης (DAF)
  23/07/2019

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 22/07/2019, βάσει του νόμου 4537/2018 αλλάζει η τιμολογιακή πολιτική είσπραξης εξόδων και προμηθειών για αναλήψεις από ΑΤΜ μέσω ΔΙΑΣ

περισσότερα

Αναθεωρημένη Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  02/07/2019

Μετά από αίτηση μετόχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής: η «Τράπεζα») που εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου….

περισσότερα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  22/06/2019

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής: η «Τράπεζα») που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 21ης Ιουνίου 2019, καλούνται...

περισσότερα

Ανακοινώσεις ΕΚ για εικονικά νομίσματα
  13/07/2018

Δείτε ανακοινώσεις – προειδοποιήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα εικονικά νομίσματα.

περισσότερα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  08/06/2018

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής: η «Τράπεζα») που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 5ης Ιουνίου 2018, καλούνται...

περισσότερα

GDPR – Προστασία Δεδομένων
  25/05/2018

Ενημερωθείτε για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

περισσότερα

Συμμετοχή της IBG στην ΕΈΤ
  23/03/2018

Η IBG συμμετέχει από 4/10/2017 στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

περισσότερα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
  12/02/2018

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής: η «Τράπεζα») που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Φεβρουαρίου 2018, καλούνται...

περισσότερα

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος
  06/02/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε συνεδρίασε την Παρασκευή (26/1/2018) και, κατόπιν της παραιτήσεως που υπέβαλε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Θεοδώρου, εξέλεξε ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο

περισσότερα

Κωδικός LEI για νομικές οντότητες
  19/12/2017

Στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας Οδηγίας 2014/65/ΕΕ «για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ» (MiFID II) και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 «για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

περισσότερα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  11/07/2017

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής: η «Τράπεζα») που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 4 ης Ιουλίου 2017, καλούνται...

περισσότερα

Υποχρεώσεις συναλλαγών παραγώγων
  29/05/2017

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (European Markets Infrastructure Regulation-EMIR) καθώς και οι κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού κανονισμοί...

περισσότερα

Κοινοποίηση Ανοικτών Πωλήσεων σε Ε.Κ.
  01/05/2014

Οι κοινοποιήσεις των σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012, για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης...

περισσότερα

Προειδοποίηση ESMA για σύνθετα προϊόντα
  20/02/2014

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου των ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών απαντούν στην αναζήτηση για επενδυτικές αποδόσεις προσφέροντας σύνθετα επενδυτικά προϊόντα

περισσότερα

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /