Αναγγελία Συναλλαγών Κατοίκων με μη Κατοίκους

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μεταβάλει από την 1/1/2016 τον τρόπο λήψης στοιχείων για την κατάρτιση του Ισοζυγίου Πληρωμών και της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος και έχει συναλλαγές με μη κατοίκους, υποχρεούται να καταχωρεί απευθείας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής, συγκεκριμένα στοιχεία των συναλλαγών του στο νέο σύστημα συλλογής στοιχείων για το Ισοζύγιο Πληρωμών (DIREQT) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όλες οι συναλλαγές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων πρέπει να αναγγέλλονται, με εξαίρεση τις συναλλαγές που αφορούν εισαγωγές/εξαγωγές αγαθών και τις συναλλαγές μεταξύ κατοίκων και τουριστών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος:

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /