ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Επενδυτικές Υπηρεσίες / Ομόλογα

Ομόλογα

1. Συναλλαγές σε ομόλογα

Η αγορά ομολόγων έχει εξελιχθεί σε μια αγορά αξίας $100 τρις και είναι μακράν η μεγαλύτερη αγορά κινητών αξιών παγκοσμίως. Στην αγορά των ομολόγων υπάρχουν διαθέσιμες απεριόριστες επενδυτικές επιλογές, όχι μόνο με σκοπό την προστασία του κεφαλαίου και τη δημιουργία τακτικού εισοδήματος, αλλά και τη δημιουργία σημαντικών κεφαλαιακών κερδών και ελκυστικών συνολικών αποδόσεων στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Η Optima bank δίνει πρόσβαση στον ιδιώτη και στον θεσμικό επενδυτή σε όλες τις μεγάλες αγορές παγκοσμίως, αλλά και στην Ελληνική αγορά ομολόγων. Μέσω των μακροχρόνιων διεθνών συνεργασιών της δίνεται στον επενδυτή η δυνατότητα συναλλαγής σε τίτλους, τόσο μέσω της παγκόσμιας δευτερογενούς αγοράς (OTC) όσο και σε τίτλους που είναι διαπραγματεύσιμοι στις διεθνείς οργανωμένες αγορές (Διεθνή Χρηματιστήρια).

Συγκεκριμένα μέσω της Τράπεζας μας οι πελάτες μπορούν να εκτελέσουν συναλλαγές σε:

Ελληνικά Κυβερνητικά και Εταιρικά Ομόλογα

 • Όλα τα Ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα
 • Όλα τα Ελληνικά εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται στις διεθνείς αγορές αλλά και αυτά που διαπραγματεύονται στο ΧΑ.

Διεθνή Κυβερνητικά και Εταιρικά Ομόλογα

 • Όλων των κρατών της Ευρωζώνης και των λοιπών Ευρωπαϊκών κρατών.
 • Όλων ανεπτυγμένων οικονομικά κρατών παγκοσμίως
 • Όλων των σημαντικών αναδυόμενων αγορών παγκοσμίως

Επιπλέον η Optima bank, συμμετέχοντας ενεργά στα σχήματα αναδοχής των κυριότερων ομολογιακών εκδόσεων που εισάγονται για διαπραγμάτευση στο ΧΑ, δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές για απευθείας συμμετοχή στις Δημόσιες Εγγραφές.

2. Γιατί επενδύουμε σε ομόλογα

Οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν να αγοράσουν ομόλογα για οποιουσδήποτε από τους παρακάτω λόγους.

 • Προστασία κεφαλαίου: Σε αντίθεση με τις μετοχές, τα ομόλογα αποπληρώνουν το αρχικό κεφάλαιο στη λήξη (maturity) ή σε μια συγκεκριμένη και προκαθορισμένη ημερομηνία (call).
 • Εισόδημα: Τα ομόλογα παρέχουν στον επενδυτή "σταθερό" και τακτικό εισόδημα.
 • Διαφοροποίηση κινδύνου: Η ένταξη ομολόγων σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο μπορεί να συμβάλει στη διαφοροποίηση και συνεπώς στη μείωση του συνολικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου.
 • Αντιστάθμιση έναντι οικονομικής επιβράδυνσης ή του αποπληθωρισμού: Τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου βοηθούν στην προστασία των επενδυτών από την πτώση των επιτοκίων, ως αποτέλεσμα της οικονομικής επιβράδυνσης και του αποπληθωρισμού.
 • Αντιστάθμιση έναντι οικονομικής υπερθέρμανσης ή του πληθωρισμού: Τα ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου βοηθούν στην προστασία των επενδυτών από την άνοδο των επιτοκίων, ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης της οικονομίας και του πληθωρισμού.
 • Υπεραξία κεφαλαίου: Οι τιμές των ομολόγων μπορεί να αυξηθούν για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων η μείωση των επιτοκίων και η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη.

3. Κίνδυνοι

Ο βασικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με μια επένδυση σε ομολογιακούς τίτλους είναι οι ακόλουθοι:

 • Ο κίνδυνος πλήρους ή μερικής χρεοκοπίας του εκδότη, με συνέπεια τη μερική ή ολική απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου
 • Ο επιτοκιακός κίνδυνος, που συνδέεται με μια γενικότερη άνοδο των επιτοκίων στην οικονομία, με συνέπεια την υποαπόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου
 • Ο κίνδυνος υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη, με συνέπεια την μείωση της τρέχουσας αξίας του τίτλου
 • Ο κίνδυνος της προβληματικής εμπορευσιμότητας του τίτλου, με συνέπεια τη δυσκολία επένδυσης και αποεπένδυσης
 • O κίνδυνος που συνδέεται με τον κατάλληλο χρόνο συναλλαγής (Timing) και μπορεί να οδηγήσει σε υποαπόδοση της επένδυσης (πτώση της τιμής) μετά την αγορά του τίτλου ή σε υπεραπόδοση επένδυσης (άνοδο της τιμής) μετά την πώλησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες

Τμήμα Ομολόγων
Τηλ. : +30 210 8173225 

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /