Ε

Επιδότηση Τόκων

Με γνώμονα πάντα να προσφέρουμε τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις ουσιαστικά.

Στο πλαίσιο της συνεχούς στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID 19, συμμετέχουμε στη δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Δεύτερος κύκλος Επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου Covid 19"

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας με τη μορφή επιδότησης τόκων για την περίοδο από 01.01.2021 έως και 31.03.2021. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει συμβατικούς τόκους (και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων, κοινοπρακτικών δανείων και ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών.

Ειδικά για τους ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς, καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο - πριν ή κατά την 31.12.2020 - προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01.01.2021) πιστωτικού ορίου.

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων δεν καλύπτει:

  • τους τόκους υπερημερίας και λοιπά έξοδα
  • την παρακράτηση φόρου 15% των ομολογιακών δανείων.

Δικαιούχοι επιδότησης

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε κλάδους που έχουν πληγεί (όπως ορίζονται στο παράρτημα V του ΦΕΚ Β’757/25.02.2021).

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων και στον τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει επίσης να πληρούν ενδεικτικά όλα τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020, ποσοστού 20% τουλάχιστον, σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2019.
  • Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του ν.4488/2017.
  • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις την 31.12.2019 (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, Παράρτημα IV).

Προθεσμίες υποβολής αιτημάτων στο πρόγραμμα:

H αίτηση επιδότησης τόκων υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), από 01.03.2021 (12:00) έως την 16.07.2021 (15:00).
Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Υποβολή, αξιολόγηση και υλοποίηση αιτήσεων:

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: "ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19" στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), από την ίδια την επιχείρηση.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει μία αίτηση ανά τράπεζα, περιλαμβάνοντας το σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών της στην τράπεζα, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μπορείτε να τα δείτε εδώ).

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, πλήρως συμπληρωμένες, δεν μπορούν να λάβουν την ενίσχυση.

Η αξιολόγηση γίνεται από την αρμόδια τράπεζα με τη σειρά των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο σύστημα, και η επιχείρηση ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσω του Πληροφοριακού Σύστηματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η πίστωση του δανειακού λογαριασμού της επιχείρησης με τους τόκους, θα γίνεται ανάλογα με τη συχνότητα της εκτοκιστικής περιόδου (μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο) και εν γένει, με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες της τράπεζας και τη μορφή του πιστοδοτικού λογαριασμού.

Epidototisitokon Web 3291X610px