ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Επενδυτικές Υπηρεσίες / Λογαριασμοί Παροχής Πίστωσης

Λογαριασμοί Παροχής Πίστωσης

Η Optima bank, από την έναρξης ισχύος του σχετικού θεσμικού πλαισίου, προσφέρει τη δυνατότητα παροχής πίστωσης για την αγορά μετοχών εταιρειών που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η αγορά των μετοχών με πίστωση γίνεται μέσω των Λογαριασμών Πίστωσης (Margin Account), οι οποίοι είναι αλληλόχρεοι λογαριασμοί και αναλόγως με τη χρονική διάρκεια της πίστωσης διακρίνονται σε:

  • Λογαριασμό Πίστωσης Ορισμένου χρόνου (Margin T+2), στον οποίο η πίστωση χορηγείται μέχρι την ημέρα εκκαθάρισης της αγοράς και ανανεώνεται αυτόματα με κάθε νέα αγορά.
  • Λογαριασμό Πίστωσης (Margin), στον οποίο η πίστωση είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή, ο πελάτης επιλέγει τη χρονική διάρκεια παροχής πίστωσης για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί.

Με τους λογαριασμούς αυτούς οι επενδυτές, χρησιμοποιώντας την τεχνική μόχλευσης, έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν περισσότερες μετοχές από εκείνες που θα τους επέτρεπε το διαθέσιμο κεφάλαιό τους.

Η διενέργεια συναλλαγών με πίστωση αυξάνει την έκθεση του χαρτοφυλακίου σε συναλλαγές μεγαλύτερου εύρους από αυτό που δικαιολογείται από την καθαρή του θέση, λόγω της χρήσης πρόσθετων κεφαλαίων. Η μεγαλύτερη έκθεση του χαρτοφυλακίου οδηγεί είτε σε μεγαλύτερα κέρδη είτε σε μεγαλύτερες ζημιές από αυτές που θα παρουσίαζε εάν χρησιμοποιούσε μόνο τα δικά του διαθέσιμα κεφάλαια. Οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από επενδυτές που έχουν γνώση και εμπειρία στο προϊόν, δηλαδή είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο λειτουργίας του.

Η πίστωση παρέχεται μετά την υπογραφή σύμβασης παροχής πίστωσης, αφού έχει εγκριθεί το άνοιγμα των λογαριασμών και έχουν παρασχεθεί ως ασφάλεια, για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πίστωσης για αγορά μετοχών, κινητές αξίες ή μετρητά, το σύνολο των οποίων ονομάζεται «χαρτοφυλάκιο ασφαλείας».

Η σύνθεση και η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του κάθε επενδυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία, καθώς και με τους κανόνες αποδεκτών αξιών που εφαρμόζει η Optima bank.

 Για περισσότερες πληροφορίες

Τμήμα Margin

e-mail: margindesk@optimabank.gr

Τηλ.:  +30 210 8173580

Fax:  +30 210 3279363


© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /