ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Επενδυτικές Υπηρεσίες / Προϊόντα Συναλλάγματος

Προϊόντα Συναλλάγματος

 Η Optima bank μέσω της παρουσίας της στις Διεθνείς Αγορές δύναται να προσφέρει στους πελάτες της, φυσικά και νομικά πρόσωπα, προϊόντα και εξειδικευμένες λύσεις για την αντιστάθμιση των συναλλαγματικών κινδύνων που προκύπτουν είτε από επενδύσεις σε ξένο νόμισμα είτε από επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα μπορεί να διαθέσει ανάλογα προϊόντα με σκοπό την ανάληψη θέσης στην αγορά συναλλάγματος για αποκόμιση κέρδους (trading)

Προϊόντα και υπηρεσίες συναλλάγματος μπορούν να διατεθούν σε:

Φυσικά Πρόσωπα για την κάλυψη αναγκών που αφορούν:

  • επένδυση σε υποκείμενη αξία διαπραγματεύσιμη σε ξένο νόμισμα (ομόλογα, μετοχές, παράγωγα)
  • ανάληψη θέσης για αποκόμιση κέρδους (trading)

Νομικά Πρόσωπα, στα οποία συγκαταλέγονται κυρίως εμπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες, για την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου ο οποίος απορρέει από:

  • εισαγωγές & εξαγωγές σε ξένο νόμισμα
  • δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα
  • αντιστάθμιση ισολογισμού θυγατρικών εξωτερικού (λογιστικές αποτιμήσεις)
  • στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόμισμα (ομόλογα, μετοχές και άλλες επενδύσεις)

Ενδεικτικά Προϊόντα Συναλλάγματος

Ανάλογα με το προφίλ του πελάτη και το επίπεδο εμπειρίας του στις αγορές, η Optima bank δύναται να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων από απλά έως και σύνθετα, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν ακριβώς στις επενδυτικές ή επιχειρηματικές ανάγκες του πελάτη. Ενδεικτικά προϊόντα συναλλάγματος έχουν ως ακολούθως:

  • FX Spot – Συναλλαγματικές Πράξεις Όψεως

Αφορούν συναλλαγές αγοράς ή πώλησης συγκεκριμένου ποσού ενός νομίσματος έναντι ποσού ενός άλλου νομίσματος, με τον διακανονισμό να διεκπεραιώνεται δύο εργάσιμες μέρες μετά την διενέργεια της συναλλαγής.

  • FX Forward - Προθεσμιακές Πράξεις Συναλλάγματος

Αφορούν συναλλαγές προαγοράς ή προπώλησης ποσού ενός νομίσματος έναντι ποσού ενός άλλου νομίσματος σε μία προσυμφωνημένη τιμή και σε μελλοντική ημερομηνία.

  • FX Options (Call / Put) – Δικαιώματα Προαίρεσης Συναλλάγματος

Αφορούν συναλλαγές κατά τις οποίες ο πελάτης αγοράζει ή πουλάει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης ενός νομίσματος έναντι κάποιου άλλου, για συγκεκριμένη ονομαστική αξία σε μια προκαθορισμένη ισοτιμία και μελλοντική ημερομηνία.

  • FX Option Strategies – Στρατηγικές Δικαιωμάτων Προαίρεσης

Ο πελάτης μπορεί να διενεργήσει συνδυασμό δικαιωμάτων προαίρεσης ώστε η στρατηγική που θα επιλέξει να καλύπτει πλήρως την επενδυτική του ανάγκη ή την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού του κινδύνου. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Τμήμα Σύνθετων Επενδυτικών Προϊόντων
e-mail: Treasury@optimabank.gr
Τηλ.: +30 210 8173425

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /