ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Επενδυτικές Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Επενδυτική Φιλοσοφία

Σκοπός του Τμήματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της Optima bank είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας Επενδυτικά Προϊόντα και υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας διασφαλίζεται από την πιστή τήρηση όλων των κανόνων διαχείρισης χαρτοφυλακίου, την εμπεριστατωμένη ανάλυση που συνοδεύει τη λήψη όλων των επιμέρους επενδυτικών αποφάσεων, τον υψηλότατο βαθμό διαφάνειας και φυσικά τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτουν τα επιλεγμένα στελέχη της Optima bank.

 

   

 

Επενδυτικά Προϊόντα

Τα προϊόντα του Τμήματος Διαχείρισης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών χαρτοφυλακίων που αποσκοπούν στο να ανταποκριθούν ακόμα και στις πιο απαιτητικές επενδυτικές επιλογές. Με βάση τον βαθμό ανάληψης κινδύνου και την προσδοκώμενη απόδοση, υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

 

 

Η σύνθεση όλων των παραπάνω χαρτοφυλακίων απαρτίζεται από τίτλους εισηγμένους και διαπραγματεύσιμους σε διεθνή χρηματιστήρια (ομόλογα, μετοχές, ETFs κλπ), έτσι ώστε να διασφαλίζεται, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η εμπορευσιμότητά τους αλλά και η γενικότερη διαφάνεια αναφορικά με τη διαδικασία διαχείρισης. Ειδικότερα για την κατηγορία των διεθνών χαρτοφυλακίων, η σύνθεση μπορεί να απαρτίζεται, αποκλειστικά και μόνο, από αυστηρώς επιλεγμένα Αμοιβαία Κεφάλαια όλων των διεθνών οίκων με τους οποίους συνεργάζεται η Τράπεζα.

Όλα τα χαρτοφυλάκια διαχείρισης συνδέονται με διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες αναφοράς (benchmarks), με στόχο τη σαφήνεια αναφορικά με τον επενδυτικό στόχο και τον βαθμό ανάληψης κινδύνου  αλλά και στην διευκόλυνση στην αξιολόγηση της απόδοσης. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας "tailor made" προϊόντων διαχείρισης, για την περίπτωση που ο επενδυτής θέλει ο ίδιος να επιλέξει τον επενδυτικό στόχο του προϊόντος.

Στα πλαίσια της διαχείρισης είναι επίσης εφικτή η τακτική (προκαθορισμένη) ή μη εκταμίευση του παραγόμενου από το χαρτοφυλάκιο εισοδήματος (τόκοι, μερίσματα, κεφαλαιακά κέρδη κλπ), με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών ή άλλων τακτικών ή έκτακτων χρηματοδοτικών αναγκών του επενδυτή.

Με βάση τα "Πρότυπα χαρτοφυλάκια Διαχείρισης" μπορεί να κατασκευαστεί και να υποστηριχθεί μια μεγάλη ποικιλία από διαφορετικά χαρτοφυλάκια.

 

Πρότυπα Χαρτοφυλάκια Διαχείρισης - Βασικές Κατηγορίες

1. Χαρτοφυλάκιο Εισοδήματος – Ενδεικτική κατανομή


Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο κατά μέσο όρο και εφόσον οι γενικότερες συνθήκες το επιτρέπουν, επενδύει ως ακολούθως:

 • Σε ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας (Investment Grade) μέχρι 90%.
 • Σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και υψηλής μερισματικής απόδοσης έως 20%.
 • Σε προϊόντα της χρηματαγοράς (money market instruments) μέχρι 50%.
 • Σε παράγωγα προϊόντα με υποκείμενη αξία κρατικούς τίτλους (π.χ. German Bund, US Treasury κ.λπ.) μέχρι 20%, σε όρους ονομαστικής αξίας. 

Ελάχιστο μέγεθος χαρτοφυλακίου €100.000.

  

 

2. Χαρτοφυλάκιο Εισοδήματος & Ανάπτυξης Κεφαλαίου – Ενδεικτική κατανομή

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο κατά μέσο όρο και εφόσον οι γενικότερες συνθήκες το επιτρέπουν, επενδύει ως ακολούθως: 

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο κατά μέσο όρο και εφόσον οι γενικότερες συνθήκες το επιτρέπουν, επενδύει ως ακολούθως:

 • Σε ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας (Investment Grade) μέχρι 65%.
 • Σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και υψηλής μερισματικής απόδοσης έως 65%.
 • Σε προϊόντα της χρηματαγοράς (mοney market instruments) μέχρι 35%.
 • Σε παράγωγα προϊόντα με υποκείμενη αξία κρατικούς τίτλους (π.χ. German Bund, US Treasury κ.λ.π.) και χρηματιστηριακούς δείκτες μέχρι 20%, σε όρους ονομαστικής αξίας.

Ελάχιστο μέγεθος χαρτοφυλακίου €100.000.

 

 

3. Χαρτοφυλάκιο Ανάπτυξης Κεφαλαίου – Ενδεικτική κατανομή

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, κατά μέσο όρο και εφόσον οι γενικότερες συνθήκες το επιτρέπουν, επενδύει ως ακολούθως:

 • Σε μετοχές έως 90%.
 • Σε ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας (Investment Grade) μέχρι 35%.
 • Σε προϊόντα της χρηματαγοράς (money market instruments) μέχρι 35%.
 • Σε παράγωγα προϊόντα με υποκείμενη αξία κρατικούς χρηματιστηριακούς δείκτες ή μετοχές μέχρι 20%, σε όρους ονομαστικής αξίας.

Ελάχιστο μέγεθος Χαρτοφυλακίου €50.000.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων

e-mail: assetmanagementdesk@optimabank.gr
Τηλ.: +30 210 3279225
Fax: +30 210 6898325

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /