Εταιρική Διακυβέρνηση

Αρχές και πρακτικές για τη βέλτιστη λειτουργία μας
και τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων,
τόσο των πελατών όσο και του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Στην Optima bank, εφαρμόζουμε το σύστημα αρχών και τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και οι διεθνείς πρακτικές. Γνώμονάς μας είναι η αποτελεσματική λειτουργία της τράπεζας και των θυγατρικών μας, με διαφάνεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Στόχος μας είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων μας, αλλά και όσων συνδέονται με την Optima bank: των πελατών μας, του ανθρώπινου δυναμικού μας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, υιοθετούμε κανονισμούς, πολιτικές και πρακτικές που εναρμονίζονται με το χρηματοπιστωτικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ως μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας.

Για την άσκηση αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, έχουμε διαχωρίσει τα καθήκοντα του Προέδρου από αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου στην τράπεζα και τις θυγατρικές μας, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Τανισκίδης - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Τζανετάκης – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Κυπαρίσσης – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Άγγελος Σαπρανίδης – Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κυριακός – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παύλος Κανελλόπουλος– Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Θεόδωρος Ευθύς
– Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κλειώ Λυμπέρη
– Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

corporate-governancemain

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της τράπεζάς μας, έχουμε συστήσει τις ακόλουθες επιτροπές που υποβοηθούν το Δ.Σ. στο έργο του και αναφέρονται σε αυτό.

Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)

Έργο της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. στην εποπτεία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, της διαδικασίας επιλογής ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών και του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τράπεζας. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές τον χρόνο ή και εκτάκτως, όποτε είναι αναγκαίο. Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου και αποτελείται από τα εξής Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:

 • Παύλος Κανελλόπουλος – Πρόεδρος
 • Πέτρος Τζανετάκης – Μέλος
 • Κλειώ Λυμπέρη – Μέλος

Επιτροπή Αποδοχών (Remuneration Committee)

Έργο της Επιτροπής Αποδοχών είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. στην εκτέλεση των καθηκόντων του, που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της Πολιτικής Αποδοχών και Παροχών, τον καθορισμό των αμοιβών, την παροχή κινήτρων, τη διατήρηση, εξέλιξη και αξιολόγηση των ανώτερων στελεχών της τράπεζας, καθώς και με τη σύνταξη ετήσιας αναφοράς για την αποζημίωση στελεχών με βάση την απόδοσή τους.

Η Επιτροπή Αποδοχών συνεδριάζει για τα θέματα των αμοιβών, όποτε προκύπτει ανάγκη. Η Επιτροπή Αποδοχών λειτουργεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και αποτελείται από τα εξής Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:

 • Γεώργιος Κυριακός – Πρόεδρος
 • Παύλος Κανελλόπουλος – Μέλος
 • Κλειώ Λυμπέρη – Μέλος
 • Πέτρος Τζανετάκης – Μέλος

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Committee)

Έργο της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. στην εκτέλεση των καθηκόντων του, που σχετίζονται με τη συνολική στρατηγική ανάληψης και διαχείρισης κινδύνων, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνου, να διασφαλίζεται ο ενοποιημένος έλεγχός τους, η εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους και ο απαιτούμενος συντονισμός σε κάθε επίπεδο δραστηριότητας της τράπεζάς μας.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συνεδριάζει τακτικά, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων λειτουργεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και αποτελείται από τα εξής Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:

 • Κλειώ Λυμπέρη – Πρόεδρος
 • Θεόδωρος Ευθύς – Μέλος
 • Παύλος Κανελλόπουλος – Μέλος
 • Άγγελος Σαπρανίδης – Μέλος

Κώδικες & Πολιτικές

Εδώ, θα βρείτε βασικά κείμενα εταιρικής διακυβέρνησης, που διέπουν τη λειτουργία της τράπεζάς μας.

Καταστατικό

Πρόσκληση Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης Μετόχων 2020

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 25.11.20

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2020

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020