ΕΕταιρική Διακυβέρνηση

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Συντονισμός εργασιών, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της τράπεζας. Αυτός είναι ο ρόλος των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)

Έργο της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. στην εποπτεία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, της διαδικασίας επιλογής ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών και του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τράπεζας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές τον χρόνο ή και εκτάκτως, όποτε είναι αναγκαίο. Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου και αποτελείται από τα εξής Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.: 

 • Παύλος Κανελλόπουλος – Πρόεδρος
 • Πέτρος Τζαννετάκης – Μέλος
 • Κλειώ Λυμπέρη – Μέλος


Επιτροπή Αποδοχών (Remuneration Committee)

Έργο της Επιτροπής Αποδοχών είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. στην εκτέλεση των καθηκόντων του, που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της Πολιτικής Αποδοχών και Παροχών, τον καθορισμό των αμοιβών, την παροχή κινήτρων, τη διατήρηση, εξέλιξη και αξιολόγηση των ανώτερων στελεχών της τράπεζας, καθώς και με τη σύνταξη ετήσιας αναφοράς για την αποζημίωση στελεχών με βάση την απόδοσή τους.

Η Επιτροπή Αποδοχών συνεδριάζει για τα θέματα των αμοιβών, όποτε προκύπτει ανάγκη. Η Επιτροπή Αποδοχών λειτουργεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και αποτελείται από τα εξής Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:

 • Γεώργιος Κυριακός – Πρόεδρος
 • Θεοφάνης Βουτσαράς – Μέλος
 • Παύλος Κανελλόπουλος – Μέλος
 • Κλειώ Λυμπέρη – Μέλος
Shutterstock 627807629 Edited

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Committee)

Έργο της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. στην εκτέλεση των καθηκόντων του, που σχετίζονται με τη συνολική στρατηγική ανάληψης και διαχείρισης κινδύνων, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνου, να διασφαλίζεται ο ενοποιημένος έλεγχός τους, η εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους και ο απαιτούμενος συντονισμός σε κάθε επίπεδο δραστηριότητας της τράπεζάς μας.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συνεδριάζει τακτικά, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων λειτουργεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και αποτελείται από τα εξής Μέλη του Δ.Σ.:

 • Κλειώ Λυμπέρη – Πρόεδρος
 • Θεόδωρος Ευθύς – Μέλος
 • Παύλος Κανελλόπουλος – Μέλος
 • Άγγελος Σαπρανίδης – Μέλος