ΕΕταιρική διακυβέρνηση

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Συντονισμός εργασιών, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της τράπεζας. Αυτός είναι ο ρόλος των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)

Έργο της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. με σκοπό τη διαφύλαξη της διαδικασίας για την παραγωγή αξιόπιστης και επαρκούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την έγκαιρη κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της τράπεζας και του ομίλου, την υιοθέτηση και εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου, σύγχρονου και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, τη διαφύλαξη της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών και την επικοινωνία μεταξύ τους και με το Δ.Σ., καθώς και την εποπτεία και διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τις πολιτικές και τους κανόνες της τράπεζας και του ομίλου.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές τον χρόνο ή και εκτάκτως, όποτε είναι αναγκαίο. Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου και αποτελείται από τα εξής Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.: 

 • Παύλος Κανελλόπουλος – Πρόεδρος
 • Κλειώ Λυμπέρη – Μέλος
 • Πέτρος Τζανετάκης – Μέλος


Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (Remuneration and Nominations Committee)

Έργο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. επί ζητημάτων αποδοχών και υποψηφιοτήτων. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μεταξύ άλλων, διατυπώνει προτάσεις και προετοιμάζει αποφάσεις σχετικά με τις αποδοχές που προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εκάστοτε πολιτικής αποδοχών που υιοθετείται από την Τράπεζα, παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών, αξιολογεί ετησίως την πολιτική βάσει των βέλτιστων πρακτικών και εισηγείται διορθωτικές ενέργειες, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, ενώ, παράλληλα, συμβάλλει στη διαμόρφωση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Τράπεζας, προβαίνοντας και στον καθορισμό των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών ΔΣ (ατομικών και συλλογικών), παρακολουθεί την εφαρμογή και αξιολογεί την Πολιτική Καταλληλότητας ετησίως και αν το κρίνει σκόπιμο υποβάλλει προτάσεις αναθεώρησής της. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων που διέπει τη λειτουργία της.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως ή και έκτακτα, όποτε παρίσταται ανάγκη και αποτελείται από τα εξής Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:

 • Γεώργιος Κυριακός – Πρόεδρος
 • Θεοφάνης Βουτσαράς – Μέλος
 • Παύλος Κανελλόπουλος – Μέλος
 • Κλειώ Λυμπέρη – Μέλος
Shutterstock 627807629 Edited

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Committee)

Έργο της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων είναι η υποστήριξη του Δ.Σ. στην εκτέλεση των καθηκόντων του, που σχετίζονται με τη συνολική στρατηγική ανάληψης και διαχείρισης κινδύνων, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνου, να διασφαλίζεται ο ενοποιημένος έλεγχός τους, η εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους και ο απαιτούμενος συντονισμός σε κάθε επίπεδο δραστηριότητας της τράπεζάς μας.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συνεδριάζει τακτικά, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων λειτουργεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και αποτελείται από τα εξής Μέλη του Δ.Σ.:

 • Κλειώ Λυμπέρη – Πρόεδρος
 • Θεόδωρος Ευθύς – Μέλος
 • Παύλος Κανελλόπουλος – Μέλος
 • Γεωργία Κοντογιάννη – Μέλος