Μ

Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων

Με γνώμονα πάντα να προσφέρουμε τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις ουσιαστικά.

Στο πλαίσιο της συνεχούς στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID 19 συμμετέχουμε στη δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού Covid 19"

Με την από 10.04.2020 απόφαση 37674 (ΦΕΚ 1291/Β/10.04.2020) το πρόγραμμα αποσκοπεί στη συνέχιση της λειτουργίας των πληττόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και είναι  χρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ, παρέχοντας άμεση ρευστότητα στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν.

Η δράση αφορά την επιδότηση τόκων για την περίοδο από 01.04.2020 έως και 30.06.2020 για δανειακές συμβάσεις και συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού που δεν ήταν ληξιπρόθεσμα στις 31.12.2019 και έχουν χορηγηθεί πριν από την 01.04.2020. Κατόπιν αιτήματος του λήπτη της ενίσχυσης, η προαναφερόμενη περίοδος δύναται να επεκταθεί μέχρι την 31.08.2020.

Ειδικά για τους ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς, καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο - πριν ή κατά την 31.03.2020 - προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01.04.2020) πιστωτικού ορίου.

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων δεν καλύπτει:

  • Τόκους υπερημερίας και λοιπά έξοδα
  • Κοινοπρακτικά δάνεια

Δικαιούχοι επιδότησης

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε κλάδους που έχουν πληγεί (όπως ορίζει το κείμενο της υπουργικής απόφασης, Παράρτημα V). Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου του δανείου τους, μπορούν να λάβουν και επιδότηση τόκων.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει επίσης να πληρούν ενδεικτικά όλα τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να υπάρχει δέσμευσή τους ότι στις 31.12.2020 θα απασχολούν τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19.03.2020. Η πλήρωση αυτής της υποχρέωσης θα ελέγχεται από τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων λόγω πανδημίας του Covid-19 δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.
  • Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του N.4488/2017.
  • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις στις 31.12.2019 (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, Παράρτημα IV).

Προθεσμίες υποβολής αιτημάτων στο πρόγραμμα:

H αίτηση επιδότησης τόκων υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), από 15.4.2020 (12:00) έως την 30.6.2020 (17:00).
(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η πρόσκληση πήρε παράταση έως την 31.8.2020 και ώρα 17:00). Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Υποβολή, αξιολόγηση και υλοποίηση αιτήσεων:

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: "ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19" στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), από την ίδια την επιχείρηση.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει μία αίτηση ανά τράπεζα, περιλαμβάνοντας το σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών της στην τράπεζα, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μπορείτε να τα δείτε εδώ).

Στην περίπτωση που ο λήπτης της ενίσχυσης έχει ήδη υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά και έχει λάβει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης πριν την δημοσίευση της τροποποίησης, μπορεί να υποβάλλει στο ΠΣΚΕ αίτημα παράτασης της χρηματοδότησης για 2 επιπλέον μήνες.

Η αξιολόγηση γίνεται από την αρμόδια τράπεζα με τη σειρά που έχουν υποβληθεί στο σύστημα και η επιχείρηση, ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσω του Πληροφοριακού Σύστηματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η πίστωση του δανειακού λογαριασμού της επιχείρησης με τους τόκους, θα γίνεται ανάλογα με τη συχνότητα της εκτοκιστικής περιόδου (μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο) και εν γένει, με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες της δικαιούχου τράπεζας και τη μορφή του πιστοδοτικού λογαριασμού.