ΝΤα νέα μας

Δημόσια προσφορά Noval Property ΑΕΕΑΠ

Κύριος ανάδοχος: Optima bank

Η εταιρεία Noval Property ΑΕΕΑΠ, προβαίνει σε δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό έως 17.388.025 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,50 εκάστης.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνει με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, νέων και υφιστάμενων, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διάρκεια προσφοράς:
Έναρξη: 29.5.2024
Λήξη: 31.5.2024, στις 16:00

​​​​Ανακοίνωση έκβασης δημόσιας προσφοράς: μέχρι τις 4.6.2024

Η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών αποφασίστηκε σε €2,82 ανά μετοχή και τα εκτιμώμενα έσοδα, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της αύξησης, θα ανέλθουν σε €43,5 εκ. Η ελάχιστη συμμετοχή ανά επενδυτή είναι η 1 μετοχή
Οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το ελάχιστο ποσό ανά επενδυτή ανέρχεται σε €1.000 και θα έχει 6μηνιαία καταβολή τόκων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε τη σημαντική γνωστοποίηση και το ενημερωτικό δελτίο της Noval Property ΑΕΕΑΠ ή επικοινωνήστε με το κατάστημα Optima bank που σας εξυπηρετεί.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση με σκοπό την παροχή συνοπτικής ενημέρωσης και δεν συνιστά πρόταση/προσφορά για διενέργεια συναλλαγών στις νέες μετοχές ούτε σύσταση ή συμβουλή για λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτές ούτε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων. Η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου δεν πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για τις νέες μετοχές. Οι δυνητικοί επενδυτές καλούνται να το μελετήσουν προσεκτικά πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης για να κατανοήσουν πλήρως τους σχετικούς κινδύνους και τα οφέλη και να αξιολογήσουν την καταλληλόλητα της επένδυσης.