ΝΤα νέα μας

Δημόσια προσφορά Trade Estates ΑΕΕΑΠ

Κύριος ανάδοχος: Optima bank

Η εταιρεία Trade Estates ΑΕΕΑΠ, προβαίνει σε δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό έως 28.169.015 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,60.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνει με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, νέων και υφιστάμενων θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διάρκεια προσφοράς:
Έναρξη: 1.11.2023
Λήξη: 3.11.2023, στις 16:00.

Ανακοίνωση έκβασης δημόσιας προσφοράς: έως 7.11.2023.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών αποφασίστηκε σε €2,13 ανά μετοχή και τα εκτιμώμενα έσοδα, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης ποσού €5.10 εκ., και υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της αύξησης, θα ανέλθουν σε €56.89 εκ. Η ελάχιστη συμμετοχή ανά επενδυτή είναι η 1 μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το επίσημο ενημερωτικό δελτίο της Trade Estates ΑΕΕΑΠ ή επικοινωνήστε με το κατάστημα Optima bank που σας εξυπηρετεί.

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τη δυνητική αγορά στόχο εδώ.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση με σκοπό την παροχή συνοπτικής ενημέρωσης και δεν συνιστά πρόταση/προσφορά για διενέργεια συναλλαγών στις Νέες Μετοχές ούτε σύσταση ή συμβουλή για λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτές ούτε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων. Η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου δεν πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για τις Νέες Μετοχές. Οι δυνητικοί επενδυτές καλούνται να το μελετήσουν προσεκτικά πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης για να κατανοήσουν πλήρως τους σχετικούς κινδύνους και τα οφέλη και να αξιολογήσουν την καταλληλόλητα της επένδυσης.