ΝΤα νέα μας

Δημόσια Προσφορά Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ

Σύμβουλος Έκδοσης & Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος: Optima bank

Η εταιρεία Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, με σημαντικές επενδύσεις κυρίως σε τουριστικά ακίνητα και καταστήματα, προβαίνει σε δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό έως 7.200.000 νέων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνει με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, νέων και υφιστάμενων, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Βασικά μεγέθη κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου:

Αξία χαρτοφυλακίου €100,8 εκ.
Ετησιοποιημένα μισθώματα* €6,09 εκ.
Απόδοση μισθωμένων ακινήτων** 7,36%

Διάρκεια προσφοράς:
Έναρξη: 6.6.2022
Λήξη: 8.6.2022

Ανακοίνωση έκβασης δημόσιας προσφοράς: 9.6.2022

Η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών αποφασίστηκε σε €2,45 ανά μετοχή και τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα θα ανέλθουν σε €16,68 εκ. Η ελάχιστη συμμετοχή ανά επενδυτή είναι η μία (1) μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο της Μπλε Κέδρος ή επικοινωνήστε με το κατάστημα Optima bank που σας εξυπηρετεί.

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τη δυνητική αγορά στόχο εδώ.

*Τα μηνιαία μισθώματα ανά μισθωτήριο συμβόλαιο, που ισχύει κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου, πολλαπλασιασμένα επί 12 μήνες.
**Η απόδοση υπολογίζεται ως ο λόγος των ετησιοποιημένων μισθωμάτων προς την αξία αποτίμησης των μισθωμένων ακινήτων.