Π

Πρόγραμμα "Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)"

Ενισχύουμε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας και υλοποιούμε μαζί τα επενδυτικά σας σχέδια, με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB)

Μέσω του προγράμματος “DeLFI GF”, διευκολύνουμε την πρόσβαση της επιχείρησής σας σε χρηματοδότηση, για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων (που έχουν λάβει έγκριση στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022), με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB).

Χαρακτηριστικά προγράμματος

  • χρηματοδότηση, τόσο για το τμήμα του μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού του χρηματοδοτικού σχήματος της εγκεκριμένης (στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022) επένδυσής σας, όσο και για το τμήμα της επιχορήγησης, τηρουμένων - σε κάθε περίπτωση - των περιορισμών των κρατικών ενισχύσεων

  • μείωση του κόστους δανεισμού της επιχείρησής σας, λόγω της εγγυοδοσίας

  • παροχή ευνοϊκών όρων αποπληρωμής (περίοδος χάριτος και διάρκεια αποπληρωμής των δανείων).

Στο πλαίσιο της Εγγύησης και εφόσον τηρούνται τα όρια σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΕΚ 651/2014), ένα επενδυτικό σχέδιο μπορεί να χρηματοδοτηθεί, ταυτοχρόνως, μέσω διακριτών δανειακών συμβάσεων, για τους παρακάτω σκοπούς:

  • χρηματοδότηση του μέρους της Ιδιωτικής Συμμετοχής του ενταγμένου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 επενδυτικού σας πλάνου, με τη χορήγηση μεσο-μακροπρόθεσμου δανείου (διατηρώντας πάντα το 25% της ενισχυόμενης επένδυσης με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, χωρίς στοιχεία κρατικής ενίσχυσης)

ή/και

  • Χρηματοδότηση του μέρους της Επιχορήγησης του ενταγμένου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 επενδυτικού σας πλάνου, με τη χορήγηση βραχυπρόθεσμου bullet δανείου.

Από €50.000 - €10.000.000 (προκύπτει από το χρηματοδοτικό σχήμα της ενταγμένης στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 αίτησης).

  • από τρία (3) έως δέκα (10) έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 36 μήνες, για τα δάνεια μεσο-μακροπρόθεσμου χαρακτήρα
  • από ένα (1) έως πέντε (5) έτη και ανάλογη της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της επένδυσης (bullet) και απόδοσης της επιχορήγησης στον δικαιούχο, με δυνατότητα παράτασης (τηρουμένων των περιορισμών σώρευσης), σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του ποσού της επιχορήγησης (εφάπαξ ή υπολοίπου) από το Δημόσιο, για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες.

Δάνεια τακτής λήξης.

Επισημαίνεται ότι το 25% της ενισχυόμενης επένδυσης θα πρέπει να μη λαμβάνει καμία μορφή κρατικής ενίσχυσης, δημόσιας στήριξης ή παροχής.

Δικαιούχοι

Όλες οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 651/2014, όπως εκάστοτε ισχύει), οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα δεν θεωρούνται προβληματικές.

Επιπλέον πληροφορίες για τις κατηγορίες επενδύσεων, τους δικαιούχους, την προμήθεια εγγύησης, τις μη επιλέξιμες δαπάνες και τις εξαιρέσεις μπορείτε να δείτε εδώ.

Αίτηση

Για να λάβετε δάνειο μέσω του προγράμματος “DeLFI GF”, κάντε online την αίτησή σας στο kyc.hdb.gr.

Επιλέξτε την Optima bank ως τράπεζα συνεργασίας και θα λάβετε απαντητική επιστολή μέσω της πλατφόρμας KYC HDB για τη θετική πρόθεση αξιολόγησης της αίτησής σας και έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Στη συνέχεια κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εισάγοντας τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης και λαμβάνετε αριθμό αιτήματος με τον οποίο θα μπορέσει να σας εξυπηρετήσει ο προσωπικός σας συνεργάτης.

Κάντε την αίτησή σας online στην πλατφόρμα KYC HDB
Site Logos Delfi