Τ

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα “Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας” με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα “Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας”, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο την έρευνα και την καινοτομία μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής τεσσάρων τύπων καινοτομιών:

 1. Καινοτομίες προϊόντων
 2. Καινοτομίες διαδικασίας
 3. Καινοτομίες Marketing
 4. Οργανωτικές καινοτομίες

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Σκοπός

 • η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία σχετίζονται με έρευνα και καινοτομία
 • η βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης των ΜΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης
 • η μείωση του κόστους δανεισμού των ΜΜΕ
 • η παροχή ευνοϊκών όρων αποπληρωμής (περίοδος χάριτος και διάρκεια αποπληρωμής των δανείων).

Υλοποίηση επενδυτικού πλάνου ή/και κεφάλαιο κίνησης

Από €25.000 - €400.000 κατ’ ανώτατο όριο ανά επιχείρηση

Από 1-10 έτη
Η παρεχόμενη εγγύηση αφορά δάνεια που θα χορηγηθούν μέχρι 31.12.2025

Χρεολυτικά, Τοκοχρεολυτικά
Δεν επιτρέπονται τα ομολογιακά δάνεια
Δεν επιτρέπονται οι Ballοon και οι Bullet αποπληρωμές

Δικαιούχοι

Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 651/2014 όπως εκάστοτε ισχύει.
 • παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα καλύπτοντας τις προϋποθέσεις συμμετοχής - κριτήρια αξιολόγησης καινοτομίας:
  1. Η επιχείρηση ανήκει στο Εθνικό Μητρώο νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων Elevate Greece https://elevategreece. gov.gr/el/
  2. Η επιχείρηση έχει λάβει στήριξη από φορείς για επενδύσεις καινοτομίας
  3. Καινοτόμο προϊόν/διαδικασία παραγωγής
  4. Ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση
  5. 5% συνολικό κόστος για Καινοτομία και Πρωτοπορία
  6. Επένδυση δανείου σε δραστηριότητες Καινοτομίας & Πρωτοπορίας
  7. Η επιχείρηση έχει λάβει στήριξη από φορείς για επενδύσεις καινοτομίας
  8. Η επιχείρηση τους τελευταίους 24 μήνες έχει λάβει βραβείο Καινοτομίας
  9. Η επιχείρηση τους τελευταίους 24 μήνες έχει υποβάλει αίτημα ευρεσιτεχνίας
  10. Venture Capital
  11. Η επιχείρηση τους τελευταίους 36 μήνες έχει επενδύσει σε καινοτομία
  12. H επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί "Καινοτόμος"
 • λειτουργούν νομίμως στη Ελλάδα

Διευκρινίζεται ότι:

 • Το κάθε δάνειο μπορεί να αφορά και επενδυτικό σκοπό και κεφάλαιο κίνησης
 • Εγγύηση επί του ποσού του δανείου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB
 • Δυνατότητα λήψης πρόσθετης εξασφάλισης επί του ποσού του δανείου για ποσά άνω των €50.000
 • Περίοδος χάριτος από 12 έως 36 μήνες κατά την οποία καταβάλλεται ο ανάλογος τόκος του δανείου
 • Το εφάπαξ ποσό των εξόδων φακέλου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €1.200.

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης μέχρι 20% του ποσού του δανείου με την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια καινοτομίας και ESG.

Απόδειξη επίτευξης κριτηρίων για τη λήψη του 15% της Επιχορήγησης με βάση την Καινοτομία:

 1. Οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία αποτελούν τουλάχιστον το 20% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, και για το χρονικό διάστημα έως και 36 μήνες από την 1η εκταμίευση του δανείου
 2. Για νεοφυείς επιχειρήσεις με διάρκεια λειτουργίας έως και 3 έτη στη χρονική στιγμή της σύναψης της δανειακής σύμβασης με το ΠΙ, οι συνολικές δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία που πραγματοποιήθηκαν έως και 36 μήνες από την 1η εκταμίευση είναι ίσες ή υπερβαίνουν το 20% του ποσού της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Απόδειξη επίτευξης κριτηρίων για τη λήψη του επιπλέον 5% της Επιχορήγησης με βάση την επίτευξη κριτηρίων ESG:

Environmental

 1. Μείωση μέσης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας με τεκμηρίωση κατά τουλάχιστον 20% (έλεγχος EXANTE - EXPOST)
 2. Αύξηση ή διατήρηση ποσοστού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον στο 20% σε σχέση με τη χρήση πηγών συνολικής κατανάλωσης ενέργειας (έλεγχος EXANTE - EXPOST)

Social

 1. Ύπαρξη ή αύξηση ποσοστού γυναικών που συμμετέχουν σε θέσεις ευθύνης, στο 10% της ανώτερης μισθοδοτικής κλίμακας της επιχείρησης (έλεγχος EXANTE -EXPOST)
 2. Αύξηση του μέσου ετήσιου αριθμού εργαζομένων (έλεγχος EXANTE - EXPOST)
 3. Αύξηση της μέσης ετήσιας δαπάνης για εκπαίδευση προσωπικού (έλεγχος EXANTE - EXPOST)
 4. Ύπαρξη πολιτικής και μεθοδολογίας μέτρησης ικανοποίησης πελατών

Governance

 1. Ύπαρξη πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης
 2. Ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας δεδομένων ή/ προσωπικών δεδομένων

Σχετικά με τη χρηματοδότηση και τους εμπλεκόμενους φορείς

Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση του προγράμματος, πραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Αίτηση
Για να λάβετε δάνειο με το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης - Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online την αίτησή σας. Επιλέξτε την Optima bank ως τράπεζα συνεργασίας και θα λάβετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης με τον οποίο θα μπορέσει να σας εξυπηρετήσει ο προσωπικός σας συνεργάτης.

Κάντε την αίτησή σας online
Eat Kainotomia Logos