Ε

Εγγυοδοτικά δάνεια

Στην Optima bank έχουμε ως στόχο να προσφέρουμε την βέλτιστη τραπεζική εμπειρία και ουσιαστική στήριξη στις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης -  Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, με σκοπό την παροχή εγγυημένων δανείων μέσω του "Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19".

Χαρακτηριστικά προγράμματος:

Σκοπός: Κεφάλαιο Κίνησης με παροχή Εγγύησης από το Ταμείο  Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Δεν ασκούν μη επιλέξιμη δραστηριότητα
 • Δεν θεωρούνταν προβληματικές την 31.12.2019
 • Ήταν ενήμερες την 31.12.2019 ή κατά την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης
 • Δεν έχουν εμφανίσει προβληματική συναλλακτική συμπεριφορά σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ε.Α.Τ., πρώην ΕΤΕΑΝ) που είναι σε ισχύ ή έχουν λήξει (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές μεγαλύτερες των 90 ημερών)
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης
 • Δεν αποτελούν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δημόσιο οργανισμό.

Ποσό: Ύψος του δανείου που χορηγείται με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19

 • Έως το 25% του κύκλου εργασιών της χρήσης 2019 ή
 • Έως το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της χρήσης 2019

Το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί μετά από αιτιολόγηση και αξιολόγηση από την Τράπεζα ώστε να καλυφθούν ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης και για τους επόμενους 18 μήνες για τις μικρομεσαίες ή 12 μήνες για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων  δανείων/πιστωτικών ορίων, η χρηματοδότηση προγράμματος  καταβολής μερισμάτων  ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά προγράμματος:

 • Εγγύηση επί του ποσού του δανείου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
 • Δυνατότητα λήψης πρόσθετης εξασφάλισης επί του ποσού του δανείου

Διάρκεια / Αποπληρωμή:

 • Διάρκεια: έως 5 έτη
 • Τοκοχρεωλυτικό ή χρεολυτικό με μηνιαία ή τριμηνιαία δόση
 • Δυνατότητα περίοδος χάριτος κεφαλαίου έως 12 μήνες

Προμήθεια εγγύησης:

 • Υφίσταται προμήθεια εγγύησης, η οποία αυξάνεται όσο αυξάνεται η διάρκεια του δανείου:

Διάρκεια

1 έτος 

2 – 3 έτη

4 - 5 έτη

ΜΜΕ

0,25%

0,50%

1,00%

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

0,50%

1,00%

2,00%

 • Υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης της προμήθειας από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής το ποσό της προμήθειας που τυχόν επιχορηγήθηκε δεν αλλάζει ενώ τυχόν καταβληθείσα προμήθεια δεν επιστρέφεται.

Αίτηση
: Για να λάβετε δάνειο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online αίτηση στο https://www.ependyseis.gr/mis (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων). Επιλέξτε την Optima bank ως τράπεζα συνεργασίας και θα λάβετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης με τον οποίο θα μπορέσει να σας εξυπηρετήσει ο προσωπικός σας συνεργάτης.

EAT_logo_el