Ε

ΕΑΤ ΤΜΕΔΕ

Στην Optima bank έχουμε ως στόχο να προσφέρουμε τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία και ουσιαστική στήριξη στις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης - Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ (μηχανικών εργοληπτών δημοσίων έργων), μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Σκοπός
Η ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων, μέσω παροχής εγγύησης για τη χορήγηση δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με ορίζοντα εκταμίευσης την 31η Δεκεμβρίου 2024 κι εφόσον δεν τερματιστεί νωρίτερα το Πρόγραμμα από την ΕΑΤ με απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής τον Ιούνιο του 2024.

Δικαιούχοι
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Επιθυμούν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή της μελέτης
 • Δραστηριοποιούνται στους κλάδους:
  • Μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών (ΚΑΔ 71.1)
  • Τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων (ΚΑΔ 71.2)
  • Κατασκευών κτιρίων (ΚΑΔ 41)
  • Έργων πολιτικού μηχανικού (ΚΑΔ 42)
  • Ερευνών και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (ΚΑΔ 72.1)
  • Εξειδικευμένων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 43)
 • Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα
 • Δεν θεωρούνταν προβληματικές την 31.12.2019 (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του κανονισμού 651/2014). Όταν πρόκειται για, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. Λαμβάνοντας υπόψη την SA 58007 (2020/N) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του προσωρινού πλαισίου.)
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Εξαιρέσεις υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

Ποσό
Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων/πιστωτικών ορίων, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά προγράμματος

 • Εγγύηση επί του ποσού του δανείου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
 • Δυνατότητα λήψης πρόσθετης εξασφάλισης επί του ποσού του δανείου

Διάρκεια / Αποπληρωμή

 • Διάρκεια: έως 5 έτη
 • Τοκοχρεωλυτικό ή χρεολυτικό με μηνιαία ή τριμηνιαία δόση
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 12 μήνες

Προμήθεια εγγύησης

Διάρκεια

1 έτος 

2 – 3 έτη

4 - 5 έτη

ΜΜΕ

0,25%

0,50%

1,00%

Υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης της προμήθειας (τηρούμενων των περιορισμών του Κανονισμού Deminimis).

Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής, το ποσό της προμήθειας που τυχόν επιχορηγήθηκε δεν αλλάζει, ενώ τυχόν καταβληθείσα προμήθεια δεν επιστρέφεται.

Αίτηση
Για να λάβετε δάνειο με το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης -  Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online αίτηση. Επιλέξτε την Optima bank ως τράπεζα συνεργασίας και θα λάβετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης με τον οποίο θα μπορέσει να σας εξυπηρετήσει ο προσωπικός σας συνεργάτης.

Κάντε την αίτησή σας online
TMEDE HDB