ΧΧρηματοδοτήσεις

Ταμείο Επιχειρηματικότητας - ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της μικρομεσαίας επιχείρησής σας, με τα προγράμματα: Ταμείο Εγγυοδοσίας – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ | Ταμείο Δανείων - ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ (Ταμείο Δανείων & Ταμείο Εγγυοδοσίας), με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, μειώνοντας σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αποτελείται από τα παρακάτω Ταμεία:

Πιο αναλυτικά:

Ταμείο Εγγυοδοσίας – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Στοχεύει στην παροχή ρευστότητας για τις καθημερινές χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜμΕ στην Ελλάδα, αλλά και στη χρηματοδότησή τους με τα απαραίτητα κεφάλαια για τα επενδυτικά τους σχέδια, με μειωμένο κόστος και ευνοϊκούς όρους.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δύο (2) Υποταμεία:

  • Το υποταμείο Γενικής Επιχειρηματικότητας αφορά δάνεια προς το σύνολο των ΜμΕ (νέες και υφιστάμενες), που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Τα δάνεια είναι εγγυημένα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) με ποσοστό που ανέρχεται σε 70%.
  • Το υποταμείο Επιχειρηματικότητας Νεοσύστατων Επιχειρήσεων αφορά δάνεια προς πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με έως 5 χρόνια λειτουργίας και είναι εγγυημένα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) με ποσοστό που ανέρχεται σε 80%.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος της ΕΑΤ.

Υποταμείο Γενική Επιχειρηματικότητα για ΜμΕ

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ή / και ανακυκλούμενης πίστωσης

Δάνεια επενδυτικού σκοπού

Από €10.000 έως €500.000, για δάνεια κεφαλαίου κίνησης

Από €10.000 έως €10.000.000, για επενδυτικά δάνεια (για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων), ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης

Κεφαλαίο κίνησης: 2 – 5 έτη

Επενδυτικό δάνειο: 5 – 12 έτη

Κεφαλαίο κίνησης: έως 12 μήνες

Επενδυτικό δάνειο: έως 24 μήνες

Παρέχεται δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), για τα 2 πρώτα χρόνια της χρηματοδότησης και μέχρι 3%, αναλόγως περιφέρειας της χώρας.

Για τα δάνεια επενδυτικού σκοπού: παρέχεται χωρίς προϋποθέσεις.

Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης: παρέχεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται για πρώτη φορά από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB).

Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης κίνησης με ανακυκλούμενη πίστωση: δεν παρέχεται.

Η διατήρηση της επιδότησης προϋποθέτει η επιχείρηση να είναι ενήμερη ή να έχει καθυστέρηση μικρότερη ή ίση των 90 ημερών).

Κυμαινόμενο Euribor 3 μηνών συν εισφορά του Ν.128/1975

Δυνατότητα μερικής ή ολικής αποπληρωμής, χωρίς καμία επιβάρυνση

Δυνατότητα εφάπαξ ή τμηματικών εκταμιεύσεων

Για δάνεια < €50.000 μόνο ενοχικές

Για δάνεια > €50.000 εμπράγματες μέχρι 30% του συνόλου του δανείου

Υποταμείο Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με μέχρι 5 έτη λειτουργίας

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ή / και ανακυκλούμενης πίστωσης

Δάνεια επενδυτικού σκοπού

Από €10.000 έως €200.000, για δάνεια κεφαλαίου κίνησης

Από €10.000 έως €1.500.000, για επενδυτικά δάνεια (για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων)

Κεφαλαίο κίνησης: 2 – 5 έτη

Επενδυτικό δάνειο: 5 – 10 έτη

Κεφαλαίο κίνησης: έως 12 μήνες

Επενδυτικό δάνειο: έως 24 μήνες

Παρέχεται δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), για τα 2 πρώτα χρόνια της χρηματοδότησης και μέχρι 3%, αναλόγως περιφέρειας της χώρας.

Για το κεφάλαιο κίνησης με ανακυκλούμενη πίστωση: δεν παρέχεται.

Η διατήρηση της επιδότησης προϋποθέτει η επιχείρηση να είναι ενήμερη ή να έχει καθυστέρηση μικρότερη ή ίση των 90 ημερών).

Κυμαινόμενο Euribor 3 μηνών συν εισφορά του Ν.128/1975

Δυνατότητα μερικής ή ολικής αποπληρωμής, χωρίς καμία επιβάρυνση

Δυνατότητα εφάπαξ ή τμηματικών εκταμιεύσεων

Δάνεια < €50.000 ➡️ μόνο ενοχικές

Δάνεια > €50.000 ➡️ εμπράγματες μέχρι 30% του συνόλου του δανείου

Ταμείο Δανείων – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης τόσο νέων όσο και υφιστάμενων ΜμΕ, με 40% άτοκη χορήγηση νέων δανείων, για επενδυτικά σχέδια ή / και κεφάλαιο κίνησης, με ευνοϊκούς όρους.

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δύο (2) υποπρογράμματα:

  • το υποπρόγραμμα 1 αφορά χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων [δράση 1.1 (DeMinimis) και 1.2 (ΓΑΚ)]
  • το υποπρόγραμμα 2 αφορά δάνεια κεφαλαίου κίνησης (δράση 2.1 DeMinimis)

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος της ΕΑΤ.

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού

Δάνεια επενδυτικού σκοπού

Από €10.000 έως €500.000, για δάνεια κεφαλαίου κίνησης

Από €20.000 έως €8.000.000, για επενδυτικά δάνεια (για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων), ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης

Κεφαλαίο κίνησης: 2 – 5 έτη

Επενδυτικό δάνειο: 5 – 12 έτη

Κεφαλαίο κίνησης: έως 12 μήνες

Επενδυτικό δάνειο: έως 24 μήνες

Παρέχεται δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), για τα 2 πρώτα χρόνια της χρηματοδότησης και μέχρι 3%, αναλόγως περιφέρειας της χώρας.

Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης: παρέχεται μόνο για επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται για πρώτη φορά από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB).

Η διατήρηση της επιδότησης προϋποθέτει η επιχείρηση να είναι ενήμερη ή να έχει καθυστέρηση μικρότερη ή ίση των 90 ημερών).

Κυμαινόμενο Euribor 3 μηνών συν εισφορά του Ν.128/1975

Δυνατότητα μερικής ή ολικής αποπληρωμής, χωρίς καμία επιβάρυνση

Δυνατότητα εφάπαξ ή τμηματικών εκταμιεύσεων

Μέγιστο ύψος εμπράγματων εξασφαλίσεων το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Αίτηση
Για να λάβετε δάνειο από το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

  • κάντε online την αίτησή σας στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB).
  • επιλέξτε την Optima bank ως τράπεζα συνεργασίας και θα λάβετε απαντητική επιστολή, μέσω της πλατφόρμας KYC, για τη θετική πρόθεση αξιολόγησης της αίτησης σας, καθώς και έναν μοναδικό κωδικό καταχώρισης
  • έπειτα κάντε online αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), εισάγοντας τον μοναδικό κωδικό καταχώρισης
  • με τον αριθμό αιτήματος που λαμβάνετε, θα μπορέσει να σας εξυπηρετήσει ο προσωπικός σας συνεργάτης
  • προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης στην τράπεζα, η επιχείρηση θα πρέπει να συμπληρώσει επιπλέον και το ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης ESG κριτηρίων, στην πλατφόρμα ESG Tracker by HDB. Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης δεν αποτελούν κριτήριο επιλεξιμότητας της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Ξεκινήστε την αίτησή σας εδώ
Logos Tepix III