ΧΧρηματοδοτήσεις

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Υποστηρίζουμε το σημαντικότερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ''Ελλάδα 2.0'' με την 10152/21 Εκτελεστική Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Optima bank συμμετέχουμε ενεργά και ουσιαστικά στη νέα εποχή για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνία, μέσω της χρηματοδότησης καινοτόμων και νέων επενδύσεων, με στόχο:

 • τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία
 • τη συμβολή μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
 • την καινοτομία - έρευνα και ανάπτυξη
 • την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων
 • την εξωστρέφεια
 • τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι πυλώνες του προγράμματος Ελλάδα 2.0, συνολικών κεφαλαίων €31,1 δισ.:

Δάνεια
€12,7 δισ. (40%)

Επιδοτήσεις
€18,4 δισ. (60%)

Πράσινη μετάβαση Πράσινη μετάβαση
Ψηφιακός μετασχηματισμός Ψηφιακός μετασχηματισμός
Καινοτομία - Έρευνα και Ανάπτυξη Απασχόληση, δεξιότητες
& κοινωνική συνοχή
Εξωστρέφεια Ιδιωτικές επενδύσεις & μετασχηματισμός της οικονομίας
Συγχωνεύσεις & Εξαγορές  


Το χρηματοδοτικό σχήμα δανειοδότησης για κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα υποβληθεί, θα έχει την ακόλουθη δομή:

Δάνειο Ταμείου Ανάκαμψης
& Ανθεκτικότητας

Τραπεζικός
δανεισμός

Ίδια
κεφάλαια

Μέχρι 50%, σε συνάρτηση με το είδος και την κατεύθυνση που θα έχουν οι επιλέξιμες δαπάνες
βάσει της κάλυψης κριτηρίων ανά πυλώνα
Τουλάχιστον 30% του επενδυτικού σχεδίου
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από πιστωτικό ίδρυμα
Τουλάχιστον 20% του επενδυτικού σχεδίου
θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια


Βασικά σημεία εγκριτικής διαδικασίας
ένταξης στα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:

Προετοιμασία αίτησης

 • Προετοιμασία δικαιολογητικών και υποστηρικτικού υλικού σύμφωνα με τούς όρους του ΤΑΑ
 • Αναλυτικό επενδυτικό σχέδιο (ΕΣ) με διάκριση των δαπανών ανάλογα με τη φύση τους

Υποβολή αίτησης & αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

 • Αξιολόγηση βιωσιμότητας της επένδυσης
 • Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας - προέγκριση του αιτήματος
 • Αρχική αξιολόγηση επιλεξιμότητας επένδυσης και δαπανών
 • Επιλογή με κλήρωση ανεξάρτητου ελεγκτή / αξιολογητή του ΤΑΑ

Αξιολόγηση επιλεξιμότητας αίτησης

Έκθεση ελέγχου σχετικά με τα κάτωθι:

 • Επιλεξιμότητα και συμβατότητα της επένδυσης και των δαπανών
 • Συμμόρφωση με την "αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης"
 • Υπαγωγή των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων στις επιλέξιμες δράσεις του ΤΑΑ και τη συνεισφορά στους στόχους του ΕΣΑΑ
 • Ποσοστό του δανείου ΤΑΑ
 • Σώρευση και συμβατότητα σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων

Υπαγωγή αίτησης

 • Οριστική έγκριση του αιτήματος από την τράπεζα
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης ΤΑΑ και του δανείου συγχρηματοδότησης
 • Εκταμίευση

Χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό

Δείτε μία συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος και των βασικών χαρακτηριστικών του.  

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων και δικαιολογητικά

Βρείτε εδώ την πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω παροχής δανείων από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Δικαιολογητικά φακέλου επενδυτικού σχεδίου

Υπόδειγμα φόρμας επενδυτικού σχεδίου

Μπορείτε να βρείτε εδώ το υπόδειγμα συμπλήρωσης και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για την επιλεξιμότητά τους στο πλαίσιο των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Οδηγίες συμπλήρωσης του υποδείγματος.

Logos