ΕΕταιρική διακυβέρνηση

Αρχές

Εφαρμόζουμε το σύστημα αρχών και τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και οι διεθνείς πρακτικές.

Στόχος μας στην Optima bank, είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων μας, αλλά και όσων συνδέονται με την Optima bank. Των πελατών μας, του ανθρώπινου δυναμικού μας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, υιοθετούμε κανονισμούς, πολιτικές και πρακτικές που εναρμονίζονται με το χρηματοπιστωτικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ως μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας.

Για την άσκηση αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, έχουμε διαχωρίσει τα καθήκοντα του Προέδρου από αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου στην τράπεζα και τις θυγατρικές μας, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Κώδικες & Πολιτικές

Εδώ, θα βρείτε τα βασικά κείμενα εταιρικής διακυβέρνησης, που διέπουν τη λειτουργία της τράπεζάς μας.

Καταστατικό

Κανονισμός λειτουργίας της τράπεζας (περίληψη)

Η Optima bank Α.Ε. έχει υιοθετήσει τον ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Πολιτική αποδοχών μελών Δ.Σ.

Πολιτική καταλληλότητας μελών Δ.Σ.

Πολιτική καταγγελιών αθέμιτων πρακτικών

Πολιτική πρόληψης και καταπολέμησης περιστατικών βίας και παρενόχλησης