Κ

Κώδικας Δεοντολογίας Ν.4224/2013

Από το 2015 η Optima bank είναι εναρμονισμένη με τις προβλέψεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Νόμου 4224/2013. Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη, η αμοιβαία δέσμευση και η ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή/και τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση με σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης.

 Στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 εμπίπτουν οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση, εξαιρουμένων των δανειακών συμβάσεων που έχουν καταγγελθεί ή αυτών που έχουν ενταχθεί στο Ν.3869/2010. Σύμφωνα με τον Κώδικα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα στάδια κατά τον χειρισμό δανείων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις με ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης:

  • Στάδιο 1. Επικοινωνία με τον δανειολήπτη
  • Στάδιο 2. Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών
  • Στάδιο 3. Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων
  • Στάδιο 4. Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη
  • Στάδιο 5. Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων

Σε εφαρμογή του Κώδικα η Τράπεζα έχει θεσπίσει Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων.

Κατωτέρω παρατίθενται τα τυποποιημένα έντυπα.

1. Ενημερωτικό φυλλάδιο

2. Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης (Φυσικά Πρόσωπα)

3. Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για Νομικά Πρόσωπα

4. Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για Φυσικά Πρόσωπα

Ας μιλήσουμε

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.