Κ

Κώδικας Δεοντολογίας Ν.4224/2013

Η Optima bank είναι εναρμονισμένη με τις προβλέψεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Νόμου 4224/2013 και όπως αναθεωρήθηκε αυτός τον Μάϊο του 2021(ΠΔΤ 392/31.05.2021 & ΦΕΚ 2411/07.06.2021).

Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη, η αμοιβαία δέσμευση και η ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή/και τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση με σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης.

Στον Κώδικα Δεοντολογίας εμπίπτουν οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση και αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις (μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας έως 1.000.000 ευρώ).

Σύμφωνα με τον Κώδικα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα στάδια κατά τον χειρισμό δανείων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις με ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης:

  • Στάδιο 1. Επικοινωνία με τον δανειολήπτη
  • Στάδιο 2. Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών
  • Στάδιο 3. Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων
  • Στάδιο 4. Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη
  • Στάδιο 5. Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων

Σε εφαρμογή του Κώδικα η τράπεζα έχει θεσπίσει Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.).

Κατωτέρω παρατίθενται τα τυποποιημένα έντυπα.

  1. Ενημερωτικό φυλλάδιο
  2. Τυποποιημένη κατάσταση οικονομικής πληροφόρησης (Φυσικά Πρόσωπα)
  3. Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για Νομικά Πρόσωπα
  4. Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για Φυσικά Πρόσωπα
  5. Τυποποιημένο έντυπο υποβολής ένστασης

Για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας μπορείτε να απευθύνεστε σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της Optima bank ανά την Ελλάδα (“Ειδικά σημεία επικοινωνίας”).

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με την τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης στο 210-8173000, προκειμένου να αναζητήσετε συνδρομή, διευκρινίσεις ή/και σχετικό έντυπο υλικό.