F

FATCA Βασική ενημέρωση

Η Optima bank, από 1η Ιουλίου 2014, συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα στις Η.Π.Α. νομοθεσία σχετικά με τη «Φορολογική Συμμόρφωση των Λογαριασμών της Αλλοδαπής», γνωστή με το αγγλικό ακρωνύμιο FATCA. Η εν λόγω νομοθεσία έχει ως σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής των προσώπων που είναι φορολογικά υπόχρεα στις ΗΠΑ και διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδύσεις σε τίτλους εκτός ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 80 κράτη έχουν υπογράψει ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο υπογραφής διακρατικής συμφωνίας με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων σχετικών υποχρεώσεών της, η Optima bank θα πρέπει:

 1. Να αναγνωρίσει τους πελάτες της, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της FATCA.
 2. Να αποστέλλει, σε ετήσια βάση και εφόσον υπογραφεί διακρατική συμφωνία υπό Model 1 (Α ή Β) έως 31/12/2014 μεταξύ Ελλάδας και αρμόδιων φορολογικών Αρχών των ΗΠΑ, αρχείο αναφορών στην ελληνική φορολογική διοίκηση, η οποία, στο πλαίσιο της ως άνω διακρατικής συμφωνίας, θα το προωθεί στην φορολογική διοίκηση των ΗΠΑ.
 3. Να παρακρατεί το 30% σε συγκεκριμένου τύπου πληρωμές προερχόμενες από τις ΗΠΑ (π.χ. σε εισοδήματα ή/και σε ακαθάριστα έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων που παρήγαγαν τόκους ή μερίσματα) προς:
  • μη συμμορφούμενους με τη FATCA φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα, και
  • απρόθυμους πελάτες της, οι οποίοι αρνούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία. Ειδικότερα, από τους υφιστάμενους πελάτες φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να ζητηθούν και να τηρούνται τα παρακάτω στοιχεία, για τους σκοπούς συμμόρφωσης της FATCA:
  • η συμπλήρωση και παροχή στην τράπεζα συγκεκριμένων εγγράφων της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων (IRS) των ΗΠΑ (W-8BEN ή W-9),
  • πιστοποιητικό έκδοσης των φορολογικών αρχών των Η.Π.Α. που να επιβεβαιώνει την εξαίρεση του φυσικού προσώπου από το πεδίο εφαρμογής της FATCA,
  • ακριβές αντίγραφο του πιστοποιητικού απώλειας της ιθαγένειας Η.Π.Α.,
  • τεκμηρίωση σε περίπτωση δήλωσης διεύθυνσης στις Η.Π.Α. ή δήλωσης χώρας γέννησης τις Η.Π.Α. και ταυτόχρονα μη υπαγωγή στη FATCA,
  • τεκμηρίωση που θα αποδεικνύει τη μόνιμη διεύθυνση εγκατάστασης ή υπόδειξης της χώρας εγκατάστασης, υπηκοότητας ή εθνικότητας.

Επίσης, από τους νέους πελάτες φυσικά πρόσωπα θα ζητείται, από την 1η Ιουλίου 2014, να ενημερώνουν την Τράπεζα εάν:

 • Διαθέτουν υπηκοότητα ή μόνιμη κατοικία στις Η.Π.Α.
 • Διαθέτουν διαβατήριο που έχει εκδοθεί από τις Η.Π.Α.
 • Θεωρούνται κάτοικοι Η.Π.Α. για φορολογικούς σκοπούς
 • Είναι κάτοχοι πράσινης κάρτας
 • Έχουν γεννηθεί στις Η.Π.Α.
 • Σκοπεύουν να δώσουν πάγια εντολή μεταφοράς χρημάτων σε λογαριασμό τηρούμενο στις Η.Π.Α.
 • Έχουν ορίσει πληρεξούσιο ή έχουν δώσει εξουσιοδότηση υπογραφής σε φυσικό πρόσωπο με διεύθυνση Η.Π.Α.
 • Διαθέτουν στις Η.Π.Α.:
  • οποιαδήποτε ταχυδρομική διεύθυνση / ταχυδρομική θυρίδα ή διεύθυνση κατοικίας,
  • αριθμό τηλεφώνου,
  • τηρούμενο λογαριασμό.

Και να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα για την απόδειξη και τεκμηρίωση των ανωτέρω.

Για τους πελάτες νομικά πρόσωπα ενδέχεται να ζητηθεί:

 • η συμπλήρωση και παροχή στην τράπεζα συγκεκριμένων εγγράφων της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων (IRS) των ΗΠΑ (W-8BEN-Ε ή W-9),
 • η συμπλήρωση συγκεκριμένων εγγράφων της Optima bank, ανάλογα με την κατηγορία του πελάτη νομικού προσώπου.
 • τα παραπάνω στοιχεία που αναφέρονται στα φυσικά πρόσωπα για τους πραγματικούς δικαιούχους του πελάτη νομικού προσώπου ή τους μετόχους αυτού κατά περίπτωση.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της
Αλλοδαπής  (FATCA) και ν. 4493/2017 πραγματοποιείται σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας που επιβάλλονται εκ του νόμου, εφαρμοστέων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για την  προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους της Τράπεζας, σας καλούμε να ανατρέξετε στο έντυπο με τίτλο «Ενημέρωση Πελατών της Optima bank Α.Ε. για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)» κάνοντας κλικ εδώ.

Ως Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δεν επιτρέπεται να παρέχουμε φορολογικές συμβουλές στους πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της FATCA μπορείτε να απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του IRS (https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca) και  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (https://www.aade.gr/epiheiriseis/themata-diethnoys-dioikitikis-synergasias/symfonia-fatca-elladas-ipa), ή στον φοροτεχνικό σας σύμβουλο.