Ο

Όροι συναλλαγών - Τιμολόγια

Ενημερωθείτε για τα τιμολόγια της τράπεζας:

Βασικό τιμολόγιο προμηθειών

Παράρτημα βασικού τιμολογίου ''Πληρωμές λογαριασμών και άμεσες χρεώσεις''

Προνομιακό τιμολόγιο

Προνομιακό τιμολόγιο - Private banking

Τιμολόγιο επενδυτικών υπηρεσιών

Τιμολόγιο ηλεκτρονικών συναλλαγών

Πίνακας επιτοκίων χορηγητικών προϊόντων

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Γενικοί όροι τραπεζικών συναλλαγών
[Έκδοση 21.07.2020]