Ο

Όροι συναλλαγών - Τιμολόγια

Ενημερωθείτε για τα τιμολόγια της τράπεζας:

Βασικό τιμολόγιο προμηθειών

Παράρτημα βασικού τιμολογίου ''Πληρωμές λογαριασμών και άμεσες χρεώσεις''

Προνομιακό τιμολόγιο

Τιμολόγιο επενδυτικών υπηρεσιών

Τιμολόγιο ηλεκτρονικών συναλλαγών

Πίνακας επιτοκίων χορηγητικών προϊόντων

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Γενικοί όροι τραπεζικών συναλλαγών
[Έκδοση 21.07.2020]