19/12/2017

Κωδικός LEI για νομικές οντότητες

Κωδικός LEI για νομικές οντότητες

Στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας Οδηγίας 2014/65/ΕΕ «για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ» (MiFID II) και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 «για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012» (MiFIR), τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να διενεργήσουν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, μετά την 3η Ιανουαρίου 2018, υποχρεούνται να αποκτήσουν τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας Legal Entity Identifier – “LEI”. 

σχετικό αρχείο

< Πίσω στα Νέα μας

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /