Τ

Ταμείο Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων

Με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ταμείο Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων (Business Growth Fund), με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με ιδιαίτερα ευνοικούς όρους συγχρηματοδήτησης από την τράπεζα (60%) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB (40% άτοκα) με επιπλέον διετή επιδότηση επιτοκίου κατά 300 μονάδες βάσης (υπό προϋποθέσεις) για το ποσό που χορηγείται από τα κεφάλαια της τράπεζας.

Τα επιμέρους Ταμεία είναι τα ακόλουθα:

Πιο αναλυτικά:

Πράσινα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια (Green co-financing loans)

Στοχεύουν στην:

 • ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία σχετίζονται με τους τομείς:

- Ενεργειακής απόδοσης (Energy efficiency/transition)
- Ηλεκτροκίνησης (Green mobility)
- Παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών (Green renewable energy) με απώτερο στόχο την μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος.

 • βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης των ΜΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης
 • μείωση του κόστους δανεισμού των ΜΜΕ
 • παροχή ευνοϊκών όρων αποπληρωμής (περίοδος χάριτος και διάρκεια αποπληρωμής των δανείων).

Δάνεια τακτής λήξης επενδυτικού σκοπού διάρκειας από 2-10 έτη.

Δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου μέχρι 24 μήνες.

Αφορά επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ανάπτυξης παρόχων green services, ανάπτυξης δικτύων φόρτισης αυτοκινήτων τεχνολογίας χαμηλών ρύπων (ηλεκτροκίνητων ή υδρογόνου) καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με απώτερο στόχο την μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Από €80.000 έως €8.000.000

Κυμαινόμενο.

Επιπρόσθετα, ο πελάτης απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο (40% δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκα.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η τράπεζα στα κεφάλαιά της (60% του δανείου).

Η επιδότηση θα αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο της τράπεζας κατά 300 μονάδες βάσης.

Η απόδοση των επιδοτούμενων τόκων θα υλοποιείται απολογιστικά σε 3μηνιαία βάση υπό την προϋπόθεση τήρησης από πλευράς του πελάτη του συμφωνημένου δοσολογίου σε επίπεδο μήνα.

Στην περίπτωση αθέτησης της εν λόγω υποχρέωσης η επιδότηση επιτοκίου διακόπτεται, χωρίς δικαίωμα ένστασης.

Η επιδότηση επιτοκίου δεν καλύπτει την εισφορά του Ν. 128/75 και ενδεχόμενους τόκους υπερημερίας που, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν τον τελικό αποδέκτη.

Το ποσό του δανείου εκταμιεύεται – εφ’ άπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις – στον λογαριασμό της επιχείρησης ως εξής:

 • καταληκτική ημερομηνία 1ης εκταμίευσης: 30.6.2025
 • καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης εκταμιεύσεων εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30.6.2026 (όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται).

Mέγιστο ύψος εμπράγματων εξασφαλίσεων το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Επιπλέον πληροφορίες για τις κατηγορίες επενδύσεων, τους δικαιούχους, τις μη επιλέξιμες δαπάνες και τις εξαιρέσεις μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Δάνεια ψηφιακής αναβάθμισης (Digitalization co-financing loans)

Στοχεύουν:

 • στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους
 • στη μεγέθυνσή τους και
 • στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Δάνεια τακτής λήξης επενδυτικού σκοπού.

Διάρκειας από 2-10 έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες (τοκοχρεωλυτικά / χρεολυτικα).

Το ανώτατο ποσό δανείου σε συνδυασμό με τη διάρκεια δανείου καθορίζεται τηρώντας πάντα τον όρο ότι το υπολογιζόμενο ΑΙΕ του εν λόγω συνδυασμού δεν υπερβαίνει το μέγιστο κατά περίπτωση επιτρεπόμενο όριο του Καν. De minimis (Καν. ΕΕ 1407/2013).

Το ύψος του δανείου ανέρχεται από €25.000 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.000.000.

Το ανώτατο ποσό δανείου σε συνδυασμό με τη διάρκεια δανείου καθορίζεται τηρώντας πάντα τον όρο ότι το υπολογιζόμενο ΑΙΕ του εν λόγω συνδυασμού δεν υπερβαίνει το μέγιστο κατά περίπτωση επιτρεπόμενο όριο του Καν. De minimis (Καν. ΕΕ 1407/2013) όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι το όριο μειώνεται κατά το ήμισυ για τις επιχειρήσεις του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Κυμαινόμενο.

Επιπρόσθετα, ο πελάτης απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο (40% δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκα.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η τράπεζα στα κεφάλαιά της (60% του δανείου).

Η επιδότηση θα αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο της τράπεζας κατά 300 μονάδες βάσης.

Η απόδοση των επιδοτούμενων τόκων θα υλοποιείται απολογιστικά σε 3μηνιαία βάση υπό την προϋπόθεση τήρησης από πλευράς του πελάτη του συμφωνημένου δοσολογίου σε επίπεδο μήνα. Στην περίπτωση αθέτησης της εν λόγω υποχρέωσης η επιδότηση επιτοκίου διακόπτεται, χωρίς δικαίωμα ένστασης.

Η επιδότηση επιτοκίου δεν καλύπτει την εισφορά του Ν. 128/75 και ενδεχόμενους τόκους υπερημερίας που, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν τον τελικό αποδέκτη.

Το ποσό του δανείου εκταμιεύεται – εφ’ άπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις – στον λογαριασμό της επιχείρησης ως εξής:

 • καταληκτική ημερομηνία 1ης εκταμίευσης: 30.6.2025
 • καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης εκταμιεύσεων εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30.6.2026 (όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται).

Mέγιστο ύψος εμπράγματων εξασφαλίσεων το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Επιπλέον πληροφορίες για τις κατηγορίες επενδύσεων, τους δικαιούχους, τις μη επιλέξιμες δαπάνες και τις εξαιρέσεις μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Δάνεια ρευστότητας επιχειρήσεων - συγχρηματοδοτούμενα δάνεια (Liquidity co-financing loans)

Αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν λάβει προηγούμενο επιχειρηματικό δάνειο από πρόγραμμα της ΕΑΤ και στοχεύουν:

 • στη διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων
 • στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της αγοράς (αύξηση ενεργειακών δαπανών, τιμές πρώτων υλών, πληθωριστικές πιέσεις) και
 • στην προστασία των θέσεων εργασίας, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Κεφάλαιο κίνησης διάρκειας από 2-5 έτη.

Δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου μέχρι 12 μήνες.

Δάνεια τακτής λήξης (τοκοχρεωλυτικά/ χρεωλυτικά) με δυνατότητα  Bullet/Balloon Payment έως 70% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου.

Το ύψος του δανείου ανέρχεται από €10.000 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.500.000.

Το ανώτατο ποσό δανείου σε συνδυασμό με τη διάρκεια δανείου καθορίζεται τηρώντας πάντα τον όρο ότι το υπολογιζόμενο ΑΙΕ του εν λόγω συνδυασμού δεν υπερβαίνει το μέγιστο κατά περίπτωση επιτρεπόμενο όριο του Καν. De minimis.

Επισημαίνεται ότι το όριο μειώνεται κατά το ήμισυ για τις επιχειρήσεις του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Κυμαινόμενο.

Επιπρόσθετα, ο πελάτης απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο (40% δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκα.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η τράπεζα στα κεφάλαιά της (60% του δανείου).

Η επιδότηση θα αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο της τράπεζας κατά 300 μονάδες βάσης.

Η απόδοση των επιδοτούμενων τόκων θα υλοποιείται απολογιστικά σε 3μηνιαία βάση υπό την προϋπόθεση τήρησης από πλευράς του πελάτη του συμφωνημένου δοσολογίου σε επίπεδο μήνα. Στην περίπτωση αθέτησης της εν λόγω υποχρέωσης η επιδότηση επιτοκίου διακόπτεται, χωρίς δικαίωμα ένστασης.

Η επιδότηση επιτοκίου δεν καλύπτει την εισφορά του Ν. 128/75 και ενδεχόμενους τόκους υπερημερίας που, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν τον τελικό αποδέκτη.

Το ποσό του δανείου εκταμιεύεται – εφ’ άπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις – στον λογαριασμό της επιχείρησης ως εξής:

 • καταληκτική ημερομηνία 1ης εκταμίευσης: 30.6.2025
 • καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης εκταμιεύσεων εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30.6.2026 (όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται).

Mέγιστο ύψος εμπράγματων εξασφαλίσεων το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Επιπλέον πληροφορίες για τις κατηγορίες επενδύσεων, τους δικαιούχους, τις μη επιλέξιμες δαπάνες και τις εξαιρέσεις μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Αίτηση
Για να λάβετε συγχρηματοδοτούμενο δάνειο, κάντε online την αίτησή σας στο kyc.hdb.gr.

Επιλέξτε την Optima bank ως τράπεζα συνεργασίας και θα λάβετε απαντητική επιστολή μέσω της πλατφόρμας KYC HDB για τη θετική πρόθεση αξιολόγησης της αίτησης σας και έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Στη συνέχεια κάνετε online αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων εισάγοντας τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης και λαμβάνετε αριθμό αιτήματος με τον οποίο θα μπορέσει να σας εξυπηρετήσει ο προσωπικός σας συνεργάτης.

Κάντε την αίτησή σας online στην πλατφόρμα KYC HDB

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει παράλληλα με την ΕΑΤ, το Ελληνικό Δημόσιο και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων που αποτελούν μέρος των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερα για τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπέρ των επιχειρήσεων εδώ.

Logos SITE Cropped