Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η Optima bank μέσω του διαδικτυακού τόπου www.optimabank.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του Διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με την Optima bank, καθώς και με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει και να προβεί σε χρήση των σελίδων και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της Optima bank. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Optima bank συνιστά απόδειξη ότι έχετε έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζετε ότι δεσμεύεστε από αυτούς σε κάθε επίσκεψή σας σε αυτόν. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της Optima bank, όπως ενδεικτικά επωνυμίες, εμπορικά σήματα, διακριτικοί τίτλοι, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, σχέδια, video, ήχοι κλπ., αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της Optima bank ή και τρίτων παρόχων της και προστατεύεται από το εκάστοτε ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Optima bank, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του χρήστη/επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προελεύσεώς τους και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

Β. Συμπεριφορά χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτού και σε σχέση με αυτόν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Optima bank, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Optima bank εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Optima bank εκ του λόγου αυτού.

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από την Optima bank, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της Optima bank από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

Γ. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσης ή/και υλικού του διαδικτυακού τόπου

Η Optima bank έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποιήσεως, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποιήσεως.

H Optima bank διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό του διαδικτυακού τόπου οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Δ. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Δια της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. H παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των χρηστών/ επισκεπτών και η σύνδεση σε αυτούς λαμβάνει χώρα με ίδια ευθύνη αυτών. Η Optima bank δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Optima bank δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Ε. Περιορισμός ευθύνης

Η Optima bank χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό της τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, η Optima bank δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια των πληροφοριών, παρεμβολές, καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης πληροφοριών, πλαστοπροσωπία, παραβίαση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου και η παροχή των πληροφοριών μέσω αυτού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή ή σύσταση, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως, προσφορά ή πρόταση ή αποδοχή πρότασης για την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την Optima bank ή τρίτους. Η Optima bank δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου με οποιοδήποτε τρόπο.

ΣΤ. Λειτουργία και Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο. Μολονότι η Optima bank χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων (ενδεικτικά, στον εξοπλισμό, στο λογισμικό του, σε αρχεία του κλπ), οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου.

Ζ. Διαθεσιμότητα

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος δεν προορίζεται για διάθεση ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η διάθεση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία.

Η. Χρήση Cookies

 H Optima bank μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies ή/ και παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο κάθε φορά που επισκέπτεσθε έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συγκεκριμένη συσκευή σας.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για:  

 • την απρόσκοπτη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση του επισκέπτη/ χρήστη στις προσφερόμενες υπηρεσίες  και 
 • για λόγους στατιστικής ανάλυσης (πχ επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου, καταγραφή του ενδιαφέροντος των επισκεπτών σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες της Optima bank).

Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στον διαδικτυακό τόπο, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στο φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης. 

 Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει λεπτομερώς τα cookies που υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο. Ο σύνδεσμος με την πολιτική απορρήτου του μέρους που παράγει και διαχειρίζεται αυτά τα cookies εμφανίζεται μαζί με κάθε «cookie τρίτου μέρους»:

COOKIES

ΤΥΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

www.optimabank.gr


Cookies συνεδρίας και μόνιμα cookies

Cookies που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης, καθώς και για την απομνημόνευση της γλώσσας που έχει επιλέξει ο χρήστης

Βλ. Ενημέρωση Πελατών της Optima bank Ελλάδος Α.Ε. για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

google.gr google.com

Cookies τρίτου μέρους - μόνιμα cookies

Cookie για την υπηρεσία Google Analytics*

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el

* Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέγει δεδομένα μέσω των cookies και την επακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη για το πρόγραμμα περιήγησης από την ακόλουθη διεύθυνση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να δώσει τη συγκατάθεσή του για κάθε μια από τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιήγησής του. 

Ειδικά στην περίπτωση των cookies τρίτων μερών (τα οποία δημιουργούνται και ελέγχονται από μέρη εκτός του χειριστή του διαδικτυακού τόπου) οι χρήστες παρέχουν ή αρνούνται να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους απευθείας στον κάτοχο του εν λόγω cookie, στον οποίο αναφέρεται απλώς η Optima bank.

Ο επισκέπτης / χρήστης έχει τη δυνατότητα, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί, να αρνηθεί την χρήση ή να διαγράψει τα cookies. Ωστόσο επισημαίνεται ότι τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή και πλήρη λειτουργία  του διαδικτυακού τόπου και των διαθέσιμων λειτουργιών και υπηρεσιών.

Ακολουθούν οδηγίες προς τον επισκέπτη για τη λειτουργία των cookies στα διάφορα προγράμματα περιήγησης: 

Chrome

 1. Επιλέξτε το μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης
 2. Επιλέξτε Settings
 3. Επιλέξτε τον σύνδεσμο Show advanced settings
 4. Στην ενότητα Privacy επιλέξτε Content settings
 5. Στην ενότητα Cookie αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις βάσει της ενέργειας που απαιτείται για τη διαχείριση των cookies:
  - Να επιτρέπεται στους ιστότοπους να αποθηκεύουν και να διαβάζουν δεδομένα για cookies
  - Διατηρήστε τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
 6. Αποτρέψτε τους ιστότοπους να ορίζουν δεδομένα
 7. Αποκλείστε τα cookie τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων
 8. Διαχειριστείτε εξαιρέσεις για ορισμένες τοποθεσίες Internet

   Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα Google 

Mozilla Firefox

 1. Κάντε κλικ στο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης
 2. Επιλέξτε Options
 3. Επιλέξτε την ενότητα Privacy 
 4. Στην ενότητα Tracking, επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τους ιστότοπους που δεν επιθυμείτε να σας παρακολουθούν 
 5. Στην ενότητα History, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού Use Custom Settings για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις, ανάλογα με την ενέργεια που επιθυμείτε να εκτελέσετε σχετικά με τα cookies:
  Αποδοχή cookies από ιστότοπους (επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί).
 6. Αποδοχή cookies τρίτων μερών (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: πάντα, από τους ιστότοπους με τις περισσότερες επισκέψεις ή ποτέ).
 7. Αποθηκεύστε τα για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: έως ότου λήξουν, όταν ο Firefox είναι κλειστός ή κάθε φορά).
 8. Και πάλι, στην ενότητα History, επιλέξτε Show cookies εάν θέλετε να καταργήσετε τα cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Mozilla 

Internet Explorer

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools
 2. Επιλέξτε Internet Options 
 3. Επιλέξτε Privacy
 4. Στο μενού κύλισης, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές. (Αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε για να χειριστείτε τα cookies):
  - Αποκλεισμός όλων των cookies
  - Υψηλό
  - Μέτριο προς Υψηλό
  - Μέτριο
  - Χαμηλό
  - Αποδοχή όλων των cookies
 5. Επιλέξτε συγκεκριμένους ιστότοπους από τους οποίους θα αποδέχεστε cookies: κάντε κλικ στην επιλογή «Sites» και στο πλαίσιο «Address of Website», πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ιστότοπου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Block» ή «Allow»

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Microsoft 

 Safari

 1. Ανοίξτε το Safari
 2. Κάντε κλικ στο Safari
 3. Επιλέξτε Preferences και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Privacy
 4.  Στην ενότητα «Block Cookies» επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το Safari θα χειρίζεται τα cookies.
 5.  Κάντε κλικ στην επιλογή Details για να δείτε ποιοι ιστότοποι έχουν αποθηκεύσει τα cookies τους

  Για περισσότερες πληροφορίες, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να επισκεφθεί τη σχετική σελίδα της Apple 

Opera

 1. Ανοίξτε το Opera
 2.  Επιλέξτε «Settings» στο κεντρικό μενού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης
 3.  Επιλέξτε «Privacy & Security»
 4.  Στην ενότητα «Cookies», επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  -Επιτρέψτε την τοπική αποθήκευση
  -Να διατηρούνται τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσω το πρόγραμμα περιήγησής  μου
  -Να μην επιτρέπονται οι τοποθεσίες τρίτων να αποθηκεύουν δεδομένα
  -Να αποκλείονται τα cookies τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων
 5.  Επιλέγοντας το κουμπί «All cookies and site data» μπορείτε να καταργήσετε τα cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Opera

 

Θ. Εφαρμοστέο δίκαιο – Λοιποί Όροι

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Optima bank διέπεται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. 

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /