ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Επενδυτικές Υπηρεσίες / Σύνθετα Επενδυτικά Προϊόντα

Σύνθετα Επενδυτικά Προϊόντα

Η Optima bank προσφέρει στην πελατειακή της βάση, φυσικά και νομικά πρόσωπα, Σύνθετα Επενδυτικά Προϊόντα τα οποία έχουν χαρακτηριστικά απλής προθεσμιακής κατάθεσης, προσφέροντας ανάλογα με τη δομή τους υψηλή απόδοση και σε ορισμένες περιπτώσεις εγγύηση κεφαλαίου στη λήξη.

Α. Dual Currency Investment

Αποτελεί σύνθετο επενδυτικό προϊόν με προσυμφωνημένη διάρκεια και απόδοση, υψηλότερη από τις αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων, όπου υπάρχει η πιθανότητα μετατροπής στη λήξη του αρχικού ποσού επένδυσης, από το βασικό νόμισμα στο εναλλακτικό νόμισμα, σε προσυμφωνημένη ισοτιμία. Απόρροια της πιθανής μετατροπής είναι η καταγραφή ζημιάς ή απώλεια κεφαλαίου κατά τη λήξη της επένδυσης.

Απευθύνεται σε πελάτες που έχουν γνώση και εμπειρία στην αγορά συναλλάγματος και είτε έχουν την επιθυμία για επένδυση σε συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία είτε έχουν μελλοντικές υποχρεώσεις στο ένα από τα δύο νομίσματα, ενώ οι χρηματικές τους ροές είναι στο άλλο νόμισμα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

 • Ελάχιστο Ποσό: €50.000 και ισόποσο σε άλλα νομίσματα
 • Διάρκεια Επένδυσης: 1 εβδομάδα έως και 6 μήνες
 • Ζεύγος Ισοτιμίας: Σε όλα τα κύρια νομίσματα στα οποία διαπραγματεύεται η Optima bank
 • Ισοτιμία Εξάσκησης: Το συμφωνηθέν επίπεδο πιθανής μετατροπής στη λήξη

Β. Επενδυτικά Προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου

Αποτελούν προϊόντα με εγγυημένο το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης στη λήξη και δυνητική απόδοση στη λήξη, συνδεδεμένη με την πορεία ή διακύμανση κάποιας υποκείμενης αξίας όπως για παράδειγμα συναλλαγματική ισοτιμία, χρηματιστηριακός δείκτης, τιμή πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων. Τα επενδυτικά προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου δημιουργούνται μέσω στρατηγικών σε παράγωγα προϊόντα και επιτρέπουν στους επενδυτές να εκμεταλλευθούν τις προσδοκίες τους για την πορεία των υποκείμενων αξιών σε όλο το εύρος των επενδυτικών κατηγοριών.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

 • Ελάχιστο Ποσό: €100.000 ή ισόποσο σε άλλα νομίσματα
 • Διάρκεια Επένδυσης: 1 εβδομάδα έως και 1 έτος
 • Νόμισμα Επένδυσης: Σε όλα τα κύρια νομίσματα στα οποία διαπραγματεύεται η Optima bank
 • Υποκείμενη Αξία: Ευελιξία ανάλογα με το προφίλ του πελάτη
 • Εγγύηση Κεφαλαίου: Στη λήξη
 • Απόδοση στη λήξη: Υψηλή υπό προϋποθέσεις / δυνατότητα ελάχιστης απόδοσης ανάλογα με τη δομή του προϊόντος

Ενδεικτικά Προϊόντα

 • FX One-Touch

Επενδυτικό προϊόν με εγγυημένο το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης και δυνητική υψηλή απόδοση στη λήξη, συνδεδεμένη με συγκεκριμένο ζεύγος ισοτιμιών. Εάν κατά την Περίοδο Παρατήρησης η ισοτιμία του ζεύγους παρατήρησης διαπραγματευθεί πάνω από ένα προκαθορισμένο ανώτερο όριο παρατήρησης (ή κάτω από ένα προκαθορισμένο κατώτερο όριο παρατήρησης) ο πελάτης θα λάβει στη λήξη υψηλή προσυμφωνημένη απόδοση. Σε αντίθετη περίπτωση η απόδοση της επένδυσης θα είναι μηδενική.

 • FX Double No-Touch

Επενδυτικό προϊόν με εγγυημένο το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης και δυνητική υψηλή απόδοση στη λήξη, συνδεδεμένη με συγκεκριμένο ζεύγος ισοτιμιών. Εάν κατά την Περίοδο Παρατήρησης η ισοτιμία του ζεύγους παρατήρησης παραμείνει εντός προκαθορισμένου εύρους διακύμανσης ο πελάτης θα λάβει στη λήξη υψηλή προσυμφωνημένη απόδοση. Σε αντίθετη περίπτωση η απόδοση της επένδυσης θα είναι μηδενική.

Για περισσότερες πληροφορίες

Τμήμα Σύνθετων Επενδυτικών Προϊόντων
e-mail: Treasury@optimabank.gr
Τηλ.: +30 210 8173425

© Copyright 2019  Optima bank Α.Ε. Launch Date: 17/06/2019 version: 1.0.0.0 Ρυθμίσεις Cookies Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  /